Nature-Parks-authority2014.jpg

מקורות הירקון שמורת תל אפק - נחל עינת

המזמין: רשות הטבע והגנים

פרויקט במימון ובשיתוף רשות הטבע והגנים

 

תכנון שיקום תעלת ניקוז חקלאית והפיכתה לערוץ נחל משוקם ע"י שיחזור פיתולי הנחל, איזורי ביצה ובריכות חורף. שיקום מגוון מיני הצומח בהתאם לחתכי צומח המקוריים לנחל הירקון.

השיקום כלל התערבות אקו - הידרולוגי (פתרונות נופיים אקולוגיים מבוססי טבע) הסדרת איזורי ישיבה, רחבת התכנסות ואזורי תצפית.

הביצוע כלל פיקוח אקולוגי, תכנון נופי וליווי הרשות בתהליך יצירת מגוון של למעלה מ-200 מיני צומח מקומיים, חלקם נדירים. כחלק מתהליך השיקום יצרנו נישות לאכלוס עבור מגוון בעלי חיים האופייניים לנחל הירקון.

העבודה היתה מול ארולוג הרשות ואקולוג בתי גידול לחים של הרשות. תהליך השיקום כלל סילוק מינים פולשים ומינים מתפרצים בשיטות אגרו - טכניות ייחודיות.

תמונה2.jpg

ערוץ הנחל המשוקם

20201008_154524.jpg

מצב האתר לפני תהליך השיקום האקולוגי-נופי

מצב תעלת עינת ליפני הפיכתה לנחל -אזור הב

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

20201008_153934(0).jpg

נקודות ישיבה, רחבת התכנסות ונקודות תצפית

תמונה4.jpg
תמונה1.jpg

ליווי אקולוגי למערך הכלים הכבדים בשיקום האתר