top of page
Nature-Parks-authority2014.jpg

מקורות הירקון גן לאומי תל אפק, שיקום נחל עינת - Re Wild
המזמין: רשות הטבע והגנים

פרויקט במימון ובשיתוף רשות הטבע והגנים

 

תכנון שיקום תעלת ניקוז חקלאית והפיכתה לערוץ נחל משוקם ע"י שיחזור פיתולי הנחל, איזורי ביצה ובריכות חורף. שיקום מגוון מיני הצומח בהתאם לחתכי צומח המקוריים לנחל הירקון.

השיקום כלל התערבות אקו - הידרולוגי (פתרונות נופיים אקולוגיים מבוססי טבע) הסדרת איזורי ישיבה, רחבת התכנסות ואזורי תצפית.

הביצוע כלל פיקוח אקולוגי, תכנון נופי וליווי הרשות בתהליך יצירת מגוון של למעלה מ-200 מיני צומח מקומיים, חלקם נדירים. כחלק מתהליך השיקום יצרנו נישות לאכלוס עבור מגוון בעלי חיים האופייניים לנחל הירקון.

מצב האתר לפני תהליך השיקום האקולוגי-נופי

מצב תעלת עינת ליפני הפיכתה לנחל -אזור הב

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

20201008_153934(0).jpg
נחל עינת האתר המשוקם1.jpg
נחל עינת האתר המשוקם2.jpg
bottom of page