top of page

פארק חולות אשדוד - ים

המזמין: עיריית אשדוד

לוגו אשדוד
לוגו עיריית אשדוד

ליווי אקולוגי ותכנון נופי לשיקום ויצירה של בתי גידול האופייניים לאזורי חולות כחלק מפארק טבע קהילתי בשטח של כ- 300 דונם. התכנון כלל הסדרת שבילי טיול, הסדרת כיתות לימוד, מתחמים מוצלים, רחבות ישיבה, ושיקום צומח ייחודי האופייני לאזורי חולות.

כחלק מתהליך התכנון ליווה ליאב את ביצוע שילוט ההסבר בפארק ועבודה עם מאיירים לצורך הנגשת התכנים האקולוגיים לציבור.

מתחם הכניסה לפארק

מבואת כניסה לפארק 1

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page