top of page

ביו-פילטר, תכנון נופי

המזמין: קק"ל - דר' ירון זינגר, בשיתוף עיריית רמלה 

תכנון נופי בהיקף מתקן הביו-פילטר,כולל תכנית צמחיה.

הנגשת האתר ושילוט מידע.

 

טכנולוגיית הביו-פילטר מאפשרת לטהר מי גשם, לחלחל למי התהום וכך למנוע זרימת מים לים. מדובר בטכנולוגיה המתבססת על תהליכים ביולוגים ופיזיקליים טבעיים וידידותיים לסביבה. המערכת מבוססת על שילוב של זני צמחים ייחודיים, חיידקים בעלי תיאבון לחומרים המזיקים לאיכות המים ושכבות של חול ואדמה. היא קולטת מי-נגר מזוהמים בשאריות דלקים, מתכות כבדות וחנקות, ופולטת מים באיכות מי-שתייה. הפרויקט הטכנולוגי בוצע ע"י דר' ירון זינגר.

 

התכנון הנופי בוצע בשיתוף אדריכל איתן עדן.

 

bottom of page