top of page
Ramat-hasharon-logo-green.jpg

פארק מתחם הכדורת רמת השרון

המזמין: עיריית רמת השרון

 הפקת תכנית כללית, תכנית צמחיה ופרטי ביצוע.

הסדרה טופוגרפית והידרולוגית של השטח המופר והסרה של מיני צומח פולשים ופסולת.
חפירת מערך בריכות לניצול מי הנגר, בריכת שיקוע ובריכת חילחול, ויצירת בריכת חורף ע"י חיפוי הדפנות בשכבת חרסית והסדרת מערכת ניקוז אליה.

שתילת מיני צומח אופיניים לבית הגידול של קרקעת החמרה ובריכות החורף, הסדרת איזורי שהייה, מערך שבילים ושילוט.

 

תהליך העבודה כלל פיקוח וליווי קבלנים וצוותי עבודה בתהליך שיקום האתר.

האתר לפני השיקום

לפני

אתר אחרי השיקום

אחרי

שיתוף ילדי ביה"ס בהטמנת פקעות

IMG-20221215-WA0040.jpg

בריכת השהיית הנגר מלאה כאמצעי להקטנת עומס על הנקזים העירוניים

IMG-20230814-WA0036.jpg

שילוט הסבר באתר

פריחה אביבית

bottom of page