top of page

בריכת החורף בפארק העירוני כפר סבא
המזמין: עיריית כפר סבא

תכנון ויצירת בריכת חורף ומערך הידרולוגי לניקוז נגר, שיפור איכות המים ושמירה על הידרו-פיריודה ארוכה.

שימוש במגוון מיני צומח האופייניים לבית גידול של בריכות חורף ולקרקעות חמרה. 

ליווי קבלנים וצוותי ביצוע בתהליך השיקום, שיתוף התושבים באירועי זריעת פרחי בר והטמנת פקעות.

האתר לפני השיקום

פנורמה של האתר לפני השיקום

אירוע שיא לתושבים - זריעה ושתילת גיאופיטים

פארק בריכת החורף כפר סבא - ינואר 2018

bottom of page