top of page

בריכת חורף דרזנר - תל אביב

המזמין: עיריית תל אביב-יפו

לוגו עיריית תל אביב

פרויקט תכנון נופי ושיקום אקולוגי שבוצע עבור עיריית תל אביב בשיתוף התושבים, בריכת החורף מהווה פתרון מבוסס טבע להשהיית נגר בזמן אירועי שיא הגולשים מנחל אחיה הסמוך.

.האתר מורכב מ-5 בריכות שחלקן מהוות בריכות חורף וחלקן שקעי אחו לח.

באתר שוקמו מיני צומח של קרקעות חמרה ומגוון מיני צומח של בריכות חורף, למעלה מ-200 מינים שונים של צמחים, מינים חד שנתיים, עצים, שיחים ומיני פקעת, חלקם מינים נדירים הנמצאים בסכנת הכחדה.

באתר שבילי הליכה ומעברי מים, אזורי ישיבה ותצפית

תמונת האתר לפני ואחרי הפרוייקט

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page