top of page

בריכת חורף דרזנר - תל אביב

פרויקט תכנון נופי ושיקום אקולוגי שבוצע עבור עיריית תל אביב בשיתוף התושבים, בריכת החורף מהווה פתרון מבוסס טבע להשהיית נגר בזמן אירועי שיא הגולשים מנחל אחיה הסמוך.

.האתר מורכב מ-5 בריכות שחלקן מהוות בריכות חורף וחלקן שקעי אחו לח.

באתר שוקמו מיני צומח של קרקעות חמרה ומגוון מיני צומח של בריכות חורף, למעלה מ-200 מינים שונים של צמחים, מינים חד שנתיים, עצים, שיחים ומיני פקעת, חלקם מינים נדירים הנמצאים בסכנת הכחדה.

באתר שבילי הליכה ומעברי מים, אזורי ישיבה ותצפית

דרזנר_שלט.jpg
דרזנר_בריכה.jpg
דרזנר_מראה כללי.jpg
דרזנר_שביל.jpg
דרזנר_נווה.jpg

בריכת דרזנר תל אביב - חורף 2022

bottom of page