top of page

עין מסילה

המזמין: קק"ל

 

יצירת בריכה מלאכותית המנצלת את מי השאיבת עודפים של חברת מקורות לכדי יצירת אתר פנאי למבקרים, בסמוך שוקמה נקודת הנביעה הטבעית המקורית (עין מסילה) כבית גידול לח לשימור מגוון המינים המקומי. תכנון האתר כלל פינוי מינם פולשים ממערוץ הנחל, הסדרת באר עין מסילה הסמוכה והנגשת החניון למבקרים.

מראה האתר לפני התכנון הנופי

bottom of page