top of page

"גג חי" - גג בניין עריית תל אביב

המזמין: עיריית תל אביב-יפו

עיריית תל אביב-יפו

ליווי אקולוגי לפתרון מבוסס טבע ליצירת גג חי התומך טבע- מושך מאביקים, פרפרים וציפרים, מעל גג בניין עריית תל אביב- יפו. הפתרון כלל, איטום, שימוש במצעי גידול (קרקע), התומכים מגוון ביולוגי ואוגרים מים כאמצעי להשהיית נגר, על מנת להקטין את עומסי הנגר על מערכת הניקוז העירונית. הקרקע אשר פוזרה אינה קרקע סטרילית , אלא קרקע מקומית, מעורבת עם אגרגטים, מאפיין המקטין את הצורך בדישון ומהווה מצע חי עבור בעלי החיים. נשתלה צמחייה רב שנתית התומכת מגוון ביולוגי, ושילוב צמחיית בר. המערכת מורכבת שכבות איטם והשהיית נגר המקובלת בפרוייקטי פיתוח מעל גגות. האגרגטים שבמצע עוזרים להחזיק את המים ובכך מסייעים להפחתת העומדים על מערכת הניקוז העירונית.
פתרון זה נותן מענה לשמירה על רצף שטחים פתוחים בעיר ,במקומות בהם הרצף נקטע בשל מיעוט שטחים פתוחים וריבוי שטחי בינוי, ומאפשר מעין "אבני דילוג" עבור מאביקים, פרפרים וציפורים.

תמונת האתר אחרי הפרוייקט

גג בניין עיריית בתל אביב
bottom of page