top of page

מתחם הכדורת רמת השרון

המזמין: עיריית רמת השרון

לוגו מזמין

הפקת תכנית כללית, תכנית צמחיה ופרטי ביצוע.
הסדרה טופוגרפית והידרולוגית של השטח המופר והסרה של מיני צומח פולשים ופסולת.
חפירת מערך בריכות לניצול מי הנגר, בריכת שיקוע ובריכת חלחול.
שתילת מיני צומח אופייניים לבית הגידול של קרקעת החמרה ובריכות החורף, הסדרת אזורי שהייה, מערך שבילים ושילוט.
תהליך העבודה כלל פיקוח וליווי קבלנים וצוותי עבודה בתהליך שיקום האתר. עבודות השתילה נעשו בשיתוף הקהילה.

תמונת האתר לפני ואחרי הפרוייקט

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page