top of page

בריכת החורף בפארק העירוני כפר סבא

המזמין: עיריית כפר סבא

לוגו עירית כפר סבא

תכנון ויצירת בריכת חורף ומערך הידרולוגי לניקוז נגר, שיפור איכות המים ושמירה על הידרו-פיריודה ארוכה.

שימוש במגוון מיני צומח האופייניים לבית גידול של בריכות חורף ולקרקעות חמרה. 

ליווי קבלנים וצוותי ביצוע בתהליך השיקום, שיתוף התושבים באירועי זריעת פרחי בר והטמנת פקעות.

תמונת האתר לפני ואחרי הפרוייקט

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page