top of page

שיקום בתי גידול, הכפר הירוק

פרויקט מחקר בתמיכת רשות הטבע והגנים, קק"ל, אוניברסיטת ת"א - בי"ס פורטר, ביה"ס החקלאי הכפר הירוק

פרויקט מחקר (עבודת תזה)  בנושא שיקום שטחים חקלאיים לא מנוצלים ע"י השבת המגוון הביולוגי של צומח השרון ומאכלסי בריכות החורף, במסגרת פארק טבע קהילתי - הכפר הירוק

בהנחיית: פרופ' אביטל גזית וד"ר יובל ספיר

 

ביצוע תכנית מחקר לבית גידול בריכת החורף ושיקום צומח קרקעות חמרה.

הפקת תכנית כללית, תכנית הידרולוגית, תכנית צמחיה ופרטי ביצוע.

פיקוח על תהליך העבודה.

תמונת האתר אחרי הפרוייקט

פריחה בכפר הירוק

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page