top of page

נחל פרדסים, תכלול עקרונות אקו-הידרולוגיים- חברתיים בתכנון הנחל

רשות ניקוז ונחלים ירקון

לוגו.png

ליווי אקוהידרולוגי לרשות ניקוז ירקון להכנת תכנית לשיקום והתוויה מחדש של ערוץ נחל פרדסים בגבולות העיר רמת השרון ותל אביב.

פרוייקט בא לבחון פתרונות מבוססי טבע לפעולות השהיית נגר ויצירת מרחבי טבע יש מאין כחלק ממדיניות רשות הניקוז.

:מטרות הפרוייקט הן:

ניהול הנגר העילי עד לנחל הירקון בדגש על פתרונות מבוססי טבע, לאור בינוי עתידי ברמת השרון וגם בתחומי העיר תל אביב.

חיזוק המסדרון האקולוגי והמגוון הביולוגי, שיקום אקולוגי ונופי של הנחל.

יצירת מרחב ציבורי פתוח איכותי.

במסגרת הפרוייקט נדרש תאום בין דיסיפלינות רבות הנוגעות לתוואי הנחל (סדר שמות הגורמים מופיע מכיוון צפון לדרום תוואי הנחל) : עריית רמת השרון, צוות מתכנני הפארק המטרופוליני 'רצועת הנופש', נתיבי איילון, חברת מקורות, הרכבת הקלה, עריית תל אביב- יפו.

bottom of page