top of page

אתר טבע עירוני נחל פרדסים, שיקום טבע עירוני

המזמין: עיריית תל אביב-יפו

לוגו עיריית תל אביב

נחל פרדסים הינו יובל של נחל הירקון בגבולה הצפון-מזרחי של העיר ת"א. בנחל בוצע שיקום אקולוגי של צומח אופייני לקרקעות החמרה ונחלי אכזב, הוסדרו גדות הנחל וסולקו מינים פולשים תוך שיתוף הקהילה בתהליך השיקום.

 

הפקת תכנית כללית, תכנית צמחיה ופרטי ביצוע, לווי העבודה והקבלנים בשטח. 

ליווי מערך התחזוקה של העירייה בתפעול השוטף של האתר. 

 

שלב א' בוצע בשיתוף אדריכל איתן עדן עבור עיריית ת"א בשיתוף רשות ניקוז ירקון והחברה להגנת הטבע.

שלב ב' בוצע עבור עיריית תל אביב בתמיכת הקרן לשטחים פתוחים.

תמונת האתר לפני ואחרי הפרוייקט

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page