top of page

פארק בריכת החורף ראש ציפור

המזמין: חברת גני יהושע, עיריית תל אביב

לוגו עיריית תל אביב

תכנון של פארק טבע עירוני ע"י יצירת מערכת אקולוגית יש מאין של בריכת חורף ושיקום של צומח

חרסיות וצומח קרקעות חמרה ע"י השבה של מגוון מיני צומח אופייניים.

הפארק הינו דוגמה לפעולת ה-ReWild - השבת הטבע המקומי לאזורים שהופרו, כמו כן, תכנון האתר וביצועו מדגים פתרון מבוסס טבע (Nature Based Solution) שתכליתו פעולת השהיית נגר והחדרתו אל מי התהום, תוך כדי יצירת מערכת טבע יש מאין.

תהליך השיקום כלל בחינה הידרולוגית של אגן הניקוז ויצירת אגן ניקוז לבריכת החורף החדשה על בסיס חורשות אקליפטוס הקרובות למתחם.

תהליך יצירת בריכת החורף כלל הנחת חרסיות, פיקוח אקולוגי, תכנית צמחיה, תכנית פיתוח כללית, סט פרטים, עבודה עם יועצים.

במסגרת הפרויקט שולבה הקהילה כחלק מתהליך השיקום בארועי שיא

תמונת האתר לפני ואחרי הפרוייקט

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page