top of page

שלד המרחב הציבורי, העירוני והרובעי, ת"א 

המזמין: עיריית תל אביב- יפו בשיתוף משרד REED רם אייזנברג עיצוב סביבה, ומשרד גבריאלי סגל –חזון אסטרטגיה תכנית

עיריית תל אביב-יפו

הכנת תכנית אקולוגית הידרולוגית למרחב העיר ת"א כחלק מתכנית השלד הירוק העירוני בעיר. במסגרת התכנית הוגדרו אזורים חשובים בעלי חשיבות למתן פתרונות לניהול נגר עירוני. 

תכנון לשלד של מסדרונות אקולוגיים עירוניים בקנ"מ משתנה ומתן כלים להעצמה אקולוגית לאתרי הטבע העירוניים הקיימים. 

יצירת אתרי "יש מאין" והעלאת הקישוריות בין אותם אתרים, תוך מתן דגש לפתרונות מבוססי טבע, להיבטי ניהול נגר ולהעשרה אקולוגית כפתרונות עתידיים לתכנון השלד הירוק העירוני.

סכמה אקו-הידרולוגית
bottom of page