top of page

יצירת אתרי טבע עירוניים בתל אביב

המזמין: עיריית תל אביב

עיריית תל אביב-יפו

הפקת תכנית פיתוח ותכנון צמחיה.

שיתוף הקהילה בתכנון ושיקום בית הגידול של צומח קרקעות החמרה ונטיעת עצי בוסתן ועצי ארץ ישראל.

תמונת האתר לפני ואחרי הפרוייקט

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page