top of page

פארק בריכת החורף לב השרון

המזמין: מועצה איזורית לב השרון

לוגו מועצה איזורית לב השרון

פרויקט במימון ובשיתוף הקרן לשטחים פתוחים ברשות מקרקעי ישראל,

עבור המועצה האזורית לב השרון.

 

הפקת תכנית כללית, תכנית צמחיה ופרטי ביצוע.

הסדרה טופוגרפית והידרולוגית של השטח המופר והסרה של מיני צומח פולשים ופסולת.
חפירת מערך בריכות לניצול מי הנגר, בריכת שיקוע ובריכת חילחול, ויצירת בריכת חורף ע"י חיפוי הדפנות בשכבת חרסית והסדרת מערכת ניקוז אליה.

שתילת מיני צומח אופיניים לבית הגידול של קרקעת החמרה ובריכות החורף, הסדרת איזורי שהייה, מערך שבילים ושילוט.

 

תהליך העבודה כלל פיקוח וליווי קבלנים וצוותי עבודה בתהליך שיקום האתר.

תמונת האתר לפני ואחרי הפרוייקט

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page