top of page

בריכת חורף יעף

המזמין: מועצה אזורית לב השרון

לוגו מועצה איזורית לב השרון

יצירה "יש מאין" של בריכת חורף ע"י חפירת בריכת צד בפארק אקולוגי בישוב יעף במועצה אזורית לב השרון.
פרויקט שבוצע בשת"פ עם מועצה אזורית לב השרון והקרן לשטחים פתוחים, במסגרתו הוקמה "יש מאין" בריכת חורף לצד נחל ורד. בפארק נשתלו מינים אופייניים לבריכות חורף ולנחל אכזב וכן מינים נדירים אופייניים לקרקעות חמרה. בוצע תכנון אקו - הידרולוגי כולל הסדרת גדות הנחל, כניסה ויציאה לבריכת החורף, שיקום אקולוגי של הצומח כולל נטיעות עצי א"י, שיחים ומיני חד ורב שנתיים, העתקת בע"ח לבריכה ששוקמה באישור הרט"ג.
הוסדרו שבילי הליכה ועמדות תצפית ורחבות התכנסות, כולל מתחם אמפי פתוח לרווחת תושבי היישוב.

תמונת האתר לפני ואחרי הפרוייקט

תמונת האתר אחרי הפרוייקט

bottom of page