top of page

פארק טיילת זמר

המזמין: מועצה מקומית זמר

לוגו מועצה איזורית זמר

הפרוייקט בוצע בסיוע קק"ל.

בפרוייקט זה בוצעו פעולות הסדרת גן משחקים בשטח שצ"פ. הסדרת מתחם מתקני משחק וגינון אנטי-וואנדלי, כולל נטיעות, אזורי ישיבה, ושבילים מונגשים. הסדרת ערוץ ניקוז קיים ויצירת בריכה אקולוגית, הסדרת שבילים ואזורי ישיבה כולל שיקום באר היסטורית כחלק מהשצ"פ.

תמונת האתר אחרי הפרוייקט

פארק טיילת זמר

מצב האתר לאחר תהליך השיקום האקולוגי-נופי

bottom of page